درباره ما

معرفی

یکی از مهمترین چالشهای پیش رو در گلخانه تأمین مناسب
پارامترهای محیطی همانند دما، نور، رطوبت و ... است و از آنجا که
این پارامترها برای هر نوع گیاه متفاوت است، سیستم اتوماسیون
هوشمند رایفارم، برای کنترل کردن شرایط اقلیمی سالن های گلخانه با
انواع کشت و انواع سا زه ها با حداکثر قابلیت اطمینان طراحی شده
است.
در طراحی سیستم اتوماسیون گلخانه از دانش بومی مطابق با
استانداردهای روز دنیا استفاده شده است، هدف برآوردهکردن تمام
نیازهای یک گلخانه اعم از کنترل، مانیتورینگ و ذخیره سازی اطالعات
و کنترل کلیه ی پارامترهای محیطی می باشد. گروه ما طیف گسترده
ای از روش های اتوماسیون و کنترل بهینه اقلیم را در اختیار شما قرار
میدهد تا زمینه دستیابی به تولید باکیفیت، افزایش تولید در واحد
سطح، کاهش مصرف مواد شیمیایی، کاهش نیروی انسانی و منابع
انرژی را به همراه آورد
تصویر

تخصص همراه با تعهد - این دستورالعمل موفقیت تیم ماست

مشتریان ما درباره ی رایفارم چه میگویند

نظر مشتریان در رابطه با خدمات و محصولات رایفارم